تعریف اجاره نامه

تعریف اجاره نامه

به قرار دادی که بین صاحب خانه و مستاجر برقرار می شود،  اجاره نامه  می گویند. در این قرارداد تمامی نکات لازم مثل مدت زمان قرار داد و میزان مبلغ توافقی و زمان تخلیه خانه قید می شود. شاید بدون  اجاره نامه  هیچ وقت هیچ صلحی بین صاحب خانه و مستاجر انجام نگیرد و می توان این قرار داد را نوعی ابزار صلح دانست. تمامی نکات مندرج در این قرارداد مو به مو باید رعایت گردد و هر گونه تخلفی از جانب صاحب خانه یا مستاجر عواقب قانونی خواهد داشت.

قوانین مربوط به اجاره نامه

مهم ترین قانون مربوط به  اجاره نامه،  مربوط به رعایت حقوق صاحب خانه و مستاجر می شود. برای مثال صاحب خانه به هیچ عنوان حق درخواست تخلیه خانه زودتر از زمان مقرر را نخواهد داشت. این قانون تا زمانی اعتبار دارد که مستاجر هم تمامی قوانین را رعایت کرده باشد و مشکلاتی را برای صاحب خانه به وجود نیاورده باشد. البته تخلیه خانه با توافق طرفین و پرداخت جریمه توسط صاحب خانه امکان پذیر است. در صورتی که مستاجر خود قصد تخلیه کردن خانه را دارا باشد، نیازی به پرداخت جریمه توسط مالک یا مستاجر نمی باشد.

نحوه تنظیم اجاره نامه

اجاره نامهحتما باید در مکان معتبری مثل دفترخانه نوشته شود و برای این که این  اجاره نامه  اعتبار کافی را داشته باشد باید به نکات زیر توجه کنید.

حتما باید دو شاهد در هنگام ثبت این قرارداد در دفترخانه حضور داشته باشند و تمامی منافع طرفین در این قرار داد در نظر گرفته شده باشد و توافق کاملی بین طرفین وجود داشته باشد. از این قرارداد باید به اندازه تعداد نفرات ذکر شده در قرارداد نسخه تهیه شده باشد و در اختیار آنان قرار داده شده باشد. مشخص طرفین معامله به صورت کاملا دقیق باید در قرارداد قید شده باشد.