ساخت و ساز چیست؟

ساخت و ساز:

ساخت و ساز از مجموعه اقداماتی می باشد که در زمینه ی مهندسی – معماری و عمران انجام می گیرد تا با این اقدامات ساختمانی جدید به وجود بیاید. البته ساخت و ساز فقط ساختن ساختمان نیست بلکه نوعی فعالیتی است که به منظور تازه ساختن چیزی انجام می شود .ساخت اماکن می تواند از هم بسیار متفاوت باشد .مثلا ابنیه سازی – سازه های سنگین و یا سازه های صنعتی که هر کدام از آنها فرایندی  بسیار پیچیده و جدا از هم می باشد .در سازه هایی جدا از هم امکان دارد وسایلی که استفاد می شود از هم تفاوت داشته باشد و برای همین است که مهندسان در حال توسعه ی ابزارهایی هستند تا بتوانند به ساخته سازه ها راحتی را بیافزایند .

ساخت وساز بدون پروانه چرا ممنوع است ؟

اگر قصد داشته اید که به ساخت سازه ای مشغول شوید ابتدا باید پروانه مربوط به محیطی که می خواهید در آنجا ساخت و ساز کنید را  اخذ کنید زیرا بعدها ممکن است از طرف شهرداری با مشکل ساختمانی مواجه شوید . اگر مالک برای گرفتن پروانه به موقع اقدام نکنند شورای شهرداری می تواند از مالک شکایت کند و جرمه ی پروانه ی ساخت را از وی بگیرد .

وظیفه ی دفتر های اسنادی در ساخت و ساز :

دفاتر اسناد هم در ساخته سازه ها تکالیفی بر عهده ی خود دارند . این دفاتر وظیفه دارند که قبل از اینکه مالک به ساخت آغاز کند باید گواهی عدم اخذ را صادر کند تا با وجود داشتن خلافی های ساختمان هیچ مشکلی قبل از ساخت ایجاد نشود مهندسانی که می خواهند به سازه های جدید روی بیاورند باید مکان مناسب را انتخاب کنند تا در گرفتن پروانه ساخت مشکل هایی که در دفاتر اسناد ممکن است پیش بیاد مواجه نشوند و از همه مهم تر با داشتن مکان و با محیطی مناسب می توانند در آمد خوبی هم به دست بیاورند .