کارشناس تاسیسات آب و فاضلاب چه کارهایی می کند؟

تاسیسات آب و فاضلاب در کارهای ساختمانی

مهندس و مشاور تاسیسات مکانیک در حوزه ی تخصصی خود کارهای ساختمانی خاصی را انجام می دهد. نقشه ی تاسیسات مکانیکی شامل نقشه محل لوله کشی ها، محل قرارگیری داکت های تاسیساتی، سیستم های گرمایشی و سرمایشی می باشد. تاسیسات آب و فاضلاب در امور تخصصی خود شامل موارد زیر است که در راستای کار این مشاور قرار می گیرد:

  • ارائه دادن طرح ها و نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ها، خطوط انتقالی، جمع آوری، حفاری کردن چاهها، مخزن ها، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه ها، تاسیسات آب و فاضلاب و ساختمان های اداری و انبار و ارائه طرح های جلوگیری از خسارت هایی که امکان دارد به آنها وارد شود.
  • انجام دادن محاسبه های فنی برای طرح های آب و فاضلاب، تعیین فهرست مصالح و مقدار مورد نیاز آنها، مشخصات فنی  در نقشه های تخصصی، ترسیم نمودارهای مربوطه و انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه دیتیل های اجرایی برای تاسیسات
  • بازدید کردن از محل اجرای طرح
  • کنترل کردن و راهنمایی کردن کارهای مشاوران و رسیدگی به حق الزحمه ی دیگر مهندسین مشاور
  • ایجاد هماهنگی های لازم بین همکاران، مشاورها، پیمانکاران و کارفرما به منظور پیشرفت پروژه ها
  • نظارت بر نقشه برداری ها و نقشه کشی ها
  • کنترل نقشه های پیلت و پیاده کردن این نقشه ها
  • تنظیم کردن طرح های توجیهی در مورد طرح های مقدماتی و دریافت نقشه های ترسیم شده، برای انجام مطالعه و اظهارنظر و انجام اصطلاحات لازم و تهیه کردن گزارش های آماری و تجزیه و تحلیل های لازم.
  • رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش های ماهیانه برای پیشرفت کار و تهیه کردن صورت وضعیت ها

در حالت جزئی تر برای مشخص کردن محل خارج شدن شبکه ی فاضلاب داخل ساختمان و قرارگیری صحیح و شیب بندی صحیح لوله کشی های آب و فاضلاب داخل ساختمان، به یک مشاور تاسیسات آب و فاضلاب نیاز پیدا خواهید کرد.

 

تاسیسات آب و فاضلاب