تعریف اجاره نامه

تعریف اجاره نامه به قرار دادی که بین صاحب خانه و مستاجر برقرار می شود،  اجاره نامه  می گویند. در این قرارداد تمامی نکات لازم مثل مدت زمان قرار داد و میزان مبلغ توافقی و زمان تخلیه خانه قید می شود. شاید بدون  اجاره نامه  هیچ وقت هیچ صلحی بین صاحب خانه و مستاجر انجام […]