سوابق شغلی ((C.V برای پرسنل اصلی و ثابت
سمت : مدیر گروه معماری
نام شرکت: مهندسین مشاور فرازان
نام پرسنل: مهندس محمد سلطان زاده
تخصص: کارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران
تاریخ تولد: ۱۳۵۰
سال های همکاری با شرکت / موسسه: از ۱۳۸۶ تا کنون
سابقه کار: ۱۸ سال

عضویت در گروه های تخصصی:
• عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان

مشخصات کلیدی:
• مدیریت، راهبری و تهیه طرح¬های معماری کلیه پروژه ¬های شرکت

تحصیلات:
• کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری (بطور پیوسته) از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی:
• عضو هیئت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان از سا ل ۱۳۷۹ تا کنون
• تدریس دروس طرح معماری ۵ (مجتمع¬های مسکونی)، طرح معماری ۳ (مجموعه¬های فرهنگی)، هندسه مناظر و …
• انجام پژهش بررسی رابطه کوشک و محوطه در باغ ایرانی، مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا، زمستان۱۳۸۹، شماره ۴۰
• انجام پژهش باغ فتح آباد کرمان و تطبیق آن با باغ ایرانی، مجله علمی پژوهشی صفه (در نوبت چاپ)
• انجام پژهش وجوه تمایز و تشابه باغ بیرم آباد و فتح آباد کرمان، سمینار کرمان شناخت، کرمان، سال ۱۳۸۹
• انجام پژهش باغ فتح آباد نمونه ای دیگر، همایش بین المللی باغ ایرانی، تهران، ۱۳۸۳
• مطالعه و تهیه طرح مرمت باغ فتح آباد کرمان، کارفرما سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
• تاریخ و معماری باغ فتح آباد کرمان و یک تجربه مرمتی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان (یکی از نویسندگان کتاب)
سوابق اجرایی:
• معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
• مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری
• مدیر گروه مرمت ابنیه دانشکده هنر ومعماری
• همکاری با دفتر فنی سازمان فنی و حرفه ای به صورت قراردادای در سال ۱۳۷۸