کارشناس تاسیسات آب و فاضلاب چه کارهایی می کند؟

تاسیسات آب و فاضلاب در کارهای ساختمانی مهندس و مشاور تاسیسات مکانیک در حوزه ی تخصصی خود کارهای ساختمانی خاصی را انجام می دهد. نقشه ی تاسیسات مکانیکی شامل نقشه محل لوله کشی ها، محل قرارگیری داکت های تاسیساتی، سیستم های گرمایشی و سرمایشی می باشد. تاسیسات آب و فاضلاب در امور تخصصی خود شامل […]