مشاور امور ساخت و ساز

مشاور : امروزه مشاور امور ساخت و ساز روش های مختلفی را برای جذب مشتری در پیش می گیرد. روش کسب و کار و جلب مشتری این گونه است که با تمام وجود به خواسته و طلب های مشتری توجه می شود و سپس برای به دست آوردنشان به مشتری کمک می کند .اگر تقاضای […]