منظور از نقشه در کارهای ساختمانی چیست؟

نقشه های ساختمانی

در کارهای ساختمانی با انواع نقشه های ساختمانی برخورد خواهید کرد. اما در یک دسته بندی کلی می توان تمام آنها را در سه دسته کلی جای داد: نقشه های معماری، سازه و تاسیسات. نقشه و پلان به یک معنا می باشند. در گروههای مهندسی و مشاوره از پلان بیشتر استفاده می شود. برای ترسیم […]

نقشه سازه چیست؟

نقشه سازه

نقشه سازه نقشه سازه نمای کلی یک ساختمان می باشد که در طول چند ماه ساخته می شود در واقع نقشه همان تخیلات ما برای ساخت یک ساختمان است به طوری که این نقشه با توجه به تمام اصول معماری و ساختمان سازی کشیده شده است در واقع شما طرح مورد نظر خود را به […]