گواهی پایان کار چگونه است؟

گواهی پایان کار : گواهی پایان کار از اقداماتی بسیار ضروری است که در فعالیت های ساخت و سازی به کار گرفته می شود . از مجوز های اصلی سازه ها می باشد . این گواهی زمانی به دست مالک رسیده می شود که تمام کارهای شهرداری و یا پروانه و خلافی گرفته شود وهیچ […]